Karşılaştırma Listesi

RE/MAX AS Etik Kuralları

 1. Markaya bağlı tüm Profesyoneller içinde bulundukları toplumda, kasabada, kentte, bölgede ve ülkede gayrimenkul sektörünü etkileyen tüm konuları takip edecektir.
 2. Markaya bağlı tüm Profesyoneller, Haksız Rekabet Kanunu da dahil olmak üzere, ancak bu kanunla sınırlı kalmayacak şekilde, içinde bulundukları toplumda, kasabada, kentte, bölgede ve ülkede gayrimenkul sektörünü etkileyen tüm kanunlara, emirlere, kurallara, yönetmeliklere, kamu politikalarına, geleneklere, standartlara ve uygulamalara aşina olacaktır.
 3. Markayabağlı tüm Profesyoneller, kariyerlerinde ilerleme kaydetmek amacıyla, birer Gayrimenkul Profesyoneli olarak kariyerleriyle ilgili teknoloji, araçlar, beceriler ve diğer konuları kapsayan düzenli, periyodik eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve/veya bilgilendirme seminerlerine katılacaktır.
 4. Markaya bağlı tüm Profesyoneller, içinde bulundukları toplumda çalışan Gayrimenkul Profesyonellerinin kamuya ya da gayrimenkul işinin güvenilirliğine zarar verebilecek uygulamalarını engellemeye çalışacaktır. Bu politika çerçevesinde; sadece gerekli veya kaçınılmaz olduğunda veya diğer tüm uygun anlaşmazlık çözümleme alternatiflerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Markaya bağlı Profesyoneller tarafından yasal işlem başlatılacaktır.
 5. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel, bir başka Gayrimenkul Profesyoneline karşı haksız avantaj elde etmeye çalışamaz.
 6. Markaya bağlı tüm Profesyoneller mesleki faaliyetlerinde diğer Gayrimenkul Profesyonelleri ile aralarında anlaşmazlık çıkmasını engellemeye çalışacaktır.
 7. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel, başkalarının yanında bir başka Gayrimenkul Profesyonelinin mesleki faaliyetlerini yermeyeceği gibi, kendisinden istenmedikçe bir başka Gayrimenkul Profesyonelinin işlemlerine ilişkin fikir beyan etmeyecektir. Eğer Markaya bağlı bir profesyonelin görüş beyan etmesi istenir ve Markaya bağlı profesyonel de yanıt vermenin uygun olacağını düşünürse, söz konusu görüş iş ahlakı ve nezaket kurallarına sıkıca bağlı kalınarak verilecektir.
 8. Markaya Profesyoneller müşterilerinin menfaatlerini her zaman koruyarak yüceltecek, ancak aynı zamanda, işlemlerine taraf olan herkese adil davranacaktır.
 9. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel herhangi bir satıcıyı, alıcıyı, Gayrimenkul Profesyonelini ya da bir işleme taraf olan herhangi bir başka kişiyi yanlış yönlendirmeyecek, mesleki faaliyetlerinde yanıltıcı veya usulsüz uygulamalar gerçekleştirmeyecektir.
 10. Markaya bağlı tüm Profesyoneller herhangi bir mülkle ya da işlemle ilgili gerçekleri abartmaktan, saptırmaktan veya gizlemekten kaçınacak, mülkün, bilgileri dahilindeki, değerini ya da kullanımını önemli ölçüde etkileyebilecek tüm kusurlarını ifşa edecektirler; öte yandan, Markaya bağlı profesyoneller mülkteki saklı kusurları ortaya çıkarmak veya uzmanlık alanları dışındaki konularla ilgili tavsiyelerde bulunmak zorunda değildir.
 11. Markaya bağlı Profesyoneller kamuya verilen reklamlarında (ilanlarında) veya temsillerinde doğru bilgiler verecek, halkı hiçbir şekilde kandırmayacak, yanlış bilgilendirmeyecektir.
 12. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel, durumu satıcıya açıkça bildirmeden kendisine verilen bir portföye konu olan bir mülkü kendisi için, ailesinin fertlerinden biri, şirketi veya şirketinin bir üyesi ya da önemli bir mülkiyet hakkına sahip olduğu bir kuruluş için satın alamaz, söz konusu türden bir mülke ilişkin herhangi hakkın sahibi olmaya çalışamaz. Markaya bağlı Profesyoneller sahibi oldukları ya da haklarının bulunduğu mülklerin satışında bu mülkiyet ya da hakla ilgili gerçekleri alıcıya açıklamak zorundadır.
 13. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel, bir müşteriye, kendi mali çıkarlarının söz konusu olduğu herhangi bir başka organizasyonun ya da ticari işletmenin hizmetlerinden yararlanmasını, söz konusu çıkarları dile getirmeksizin tavsiye edemez.
 14. Markaya bağlı tüm Profesyoneller, müşterinin menfaatleri bunu gerektiriyorsa, müşterilerine hukuki danışmanlık hizmeti almalarını önerecektir.
 15. Markaya bağlı Profesyoneller ırk, renk, din, cinsiyet, özür, ailevi durum ya da uyruk ile ilgili sebeplerden dolayı herhangi bir kimseye eşit düzeyde profesyonel hizmet vermeyi reddedemez. Markaya bağlı Profesyoneller ırk, renk, din, cinsiyet, özür, ailevi durum ya da uyruk ile ilgili sebeplere dayalı olarak bir ya da birden fazla insan aleyhine ayrımcılık yapılmasını öngören plan ya da anlaşmalara taraf olamaz.
 16. Markaya bağlı tüm Profesyoneller en azından genel olarak kamunun bir Gayrimenkul Profesyoneli ile çalışırken görmeyi beklediği hizmet yeterlik düzeyini karşılayacaktır. Markaya bağlı hiçbir profesyonel mesleki uzmanlık alanının dışındaki konularla ilgili tavsiyelerde bulunmayacaktır.
 17. Alıcıyı temsil eden Markaya bağlı bir Profesyonel, bu ilişkiyi satıcıyı temsil eden Gayrimenkul Profesyoneline mümkün olan ilk fırsatta açıklayacaktır.
 18. Sözleşmesiz portföy ile ilgili olarak, alıcıyı temsil eden Markaya bağlı Profesyonel, satıcıya bu durumu mümkün olan ilk fırsatta bildirecektir.
 19. Bir mülk satıcısını temsil eden Markaya bağlı bir Profesyonel söz konusu ilişkiyi alıcılara mümkün olan ilk fırsatta açıklayacaktır.
 20. Markaya bağlı tüm Profesyoneller, bir işlemin tamamlanmasına kadar tüm satın alım tekliflerini satıcılara objektif ve tarafsız bir şekilde, mümkün olduğunca çabuk bildirecektir.
 21. Markaya bağlı Profesyoneller kabul edilmiş bir teklif olduğunu işbirliği arayışındaki Broker’lara veya Gayrimenkul Danışmanlarına açıklayacaktır.
 22. Markaya bağlı tüm Profesyoneller, tüm tarafların haberi olmadan birden fazla taraftan hizmet bedeli alınması ile ilgili bir anlaşma içerisine giremezler.
 23. Markaya bağlı tüm Broker’ların, kendilerine emaneten başkaları için yatırılabilecek paralar için kendi varlıklarından ayrı olarak özel bir banka hesabı olacaktır.
 24. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel, bir işlem üzerinde çalışan  ofisinin adını ifşa etmeden o işleme konu olan mülkün satışı için ilan veremez, kendisiyle bağlantılı olarak çalışan birinin böyle bir ilan vermesine izin veremez.
 25. Bir mülkün satılık, kiralık ya da takas edilmek istendiğini gösteren tabelalar, mülk sahibinin rızası olmadan mülke koyulamaz.
 26. Markaya bağlı bir Profesyonel, eğer kendisi portföyü almış olan Broker veya Gayrimenkul Danışmanı ise satış başka bir Gayrimenkul Profesyonelinin işbirliği çabaları sonucu gerçekleşse bile, mülkü “sattığını” iddia edebilir. Bununla birlikte, işlemler tamamlandıktan sonra, portföyü almış olan Broker veya Gayrimenkul Danışmanı işbirliği yaptığı başarı göstermiş Broker’ları ya da Gayrimenkul Danışmanlarını bu işlemdeki “işbirliklerinin”, “katılımlarının” veya “yardımlarının reklamını yapmaktan ya da benzeri temsillerde bulunmaktan alıkoyamaz.
 27. Markaya bağlı Profesyoneller mümkün olan en yüksek ölçüde, Gayrimenkul Profesyonelleri ile müşterileri arasındaki gayrimenkul işlemlerine ait mali yükümlülüklerin, taahhütlerin tarafların tam olarak anlaşmaya vardıkları şekliyle, doğru ve net ifadelerle yazılı ve noter onaylı ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal şartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.  Bir işleme taraf olan bir kişi herhangi bir belgeye imza ya da paraf attığında Markaya bağlı Profesyonel söz konusu tarafın imzalanmış ya da paraflanmış söz konusu belgenin bir nüshasını almasını sağlayacaktır.
 28. İşbirliğiyle yapılan işlemlerde ve diğer tüm işlemlerde, işlemle bağlantılı tüm ödemeler doğrudan Gayrimenkul Profesyoneline değil, Gayrimenkul Profesyonelinin çalıştığı ofise ödenecektir.
 29. Bir Gayrimenkul Profesyonelinin sözleşmeli olarak tek yetkili olduğu mülkle ilgili tüm müzakereler ilgili Gayrimenkul Profesyonelinin rızası olmadığı sürece mülkün sahibi ile değil, Gayrimenkul Profesyonelinin kendisi ile yapılacaktır.
 30. Bir satıcının tek yetkili temsilcisi olarak çalışan Markaya bağlı Profesyonel diğer Gayrimenkul Profesyonellerine yapacağı işbirliği önerisine ilişkin tüm şartları ve koşulları önceden belirleyecektir. Diğer Gayrimenkul Profesyonelleri bu işbirliği önerisinin hizmet bedeli ödemesini de kapsadığını düşünmemelidirler. İşbirliğine konu olan mülke yönelik herhangi bir teklifin oluşmasından önce işbirliğine taraf olan Gayrimenkul Profesyonelleri hizmet bedellerinin ödenmesi ile ilgili hususları aralarında kararlaştırmış olmalıdırlar.
 31. Portföy almış bir Broker’dan ya da Gayrimenkul Danışmanından satılık bir mülke ilişkin bilgi alan Markaya bağlı bir Profesyonel, portföyü almış olan Broker’ın ya da Gayrimenkul Danışmanının rızası olmadan üçüncü bir taraf olacak herhangi bir Broker’a ya da Gayrimenkul Danışmanına bu bilgileri iletemeyeceği gibi, söz konusu üçüncü şahısları işbirliğine davet edemez.
 32. Markaya bağlı Profesyoneller diğer Gayrimenkul Profesyonellerinin müşterileriyle, söz konusu Gayrimenkul Profesyonellerinin verdiği hizmet türüyle bağlantısı olmayan bir başka gayrimenkul hizmeti vermeyi önermek ya da vermek üzere sözleşme imzalamak için temas kurabilirler.
 33. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel bir başka Gayrimenkul Profesyonelinin kapalı portföyünü almış olduğu bir mülkün portföyünü isteyemez. Bu şart, Markaya bağlı Profesyonelleri süresi dolmuş portföyleri talep etmekten alıkoymaz. Dahası, portföyü almış Broker ya da Gayrimenkul Danışmanı söz konusu portföyün sona erme tarihini ve türünü açıklamayı reddederse Markaya bağlı Profesyonel söz konusu bilgileri almak üzere satıcıyla temasa geçip bir sonraki portföyü hangi şartlarla alabileceğini konuşabilir ya da eğer kapalı portföy verilmiş ise söz konusu kapalı portföyün sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir portföy olarak alabilir.
 34. Bir mülk sahibi, sözleşmeli portföy olarak bir başka Gayrimenkul Profesyoneline verilmiş olan mülkünün satışıyla ilgili olarak Markaya bağlı bir Profesyonelle görüşürse ve Markaya bağlı Profesyonel bu görüşmeyi doğrudan veya dolaylı olarak kendisi başlatmadıysa, Markaya bağlı bu Profesyonel ileride o mülkün portföyünü hangi koşullarla alabileceğini mülk sahibiyle müzakere edebileceği gibi, söz konusu sözleşmeli portföyün süresinin dolduğu andan itibaren geçerli hale gelmek üzere mülkün portföyünü alabilir.
 35. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel, başka bir Gayrimenkul Profesyoneli ile kapalı portföy anlaşması imzalamış olduğu belirlenen bir mülk sahibi ile yüz yüze veya telefonda görüşerek bu mülk sahibinden onun müşterisi olmasını isteyemez.
 36. Markaya bağlı hiçbir Profesyonel, genel bir kitleye değil de, özellikle diğer Gayrimenkul Profesyonelleriyle kapalı portföy anlaşması imzalamış mülk sahiplerine posta iletisi ya da diğer yazılı gönderilerde bulunarak mülkle ilgili bir talepte bulunamaz.
 37. Markaya bağlı Profesyonellerin, bir portföyü almadan önce, o portföye konu olan mülkün halen geçerli olan bir kapalı portföy anlaşmasına tabi olup olmadığını belirlemek için gereken makul çabaları sarf etme zorunluluğu vardır.1